O knjizi

Prozor2Slobodan Bubnjević
Strah od promaje

Izdavač: Književna radionica Rašić, Beograd 2013.
Za izdavača: Aleksandra Rašić Radosavljević

Urednik izdanja: Ivan Radosavljević
Korektura: Jelena Ristić
Oprema: Dušan Šević
Fotografija u knjizi: Milovan Milenković

Priprema: Književna radionica Rašić
Štampa: 3D+, Beograd

Obim: 284 str; 21 cm
Tiraž: 1.000


CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
821.163.41-32

ISBN 978-86-6351-003-6
COBISS.SR-ID 198565388


 


KONTAKT ZA MEDIJE

Osoba za kontakt: Jelena Ristić
Mejl: press@krr.rs
Telefon: 064.448.2277
Sajt: krr.rsimage